Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Małgorzata Grzywińska-Rąpca 31
Strony: 31-39
pdfpełen tekst

Streszczenie
W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego informacja i technologia informacyjna stają się ważnymi i – coraz częściej – strategicznymi zasobami dającymi przedsiębiorstwom nowe obszary działania. Szybkie postępy w technologii i zmiany kanałów komunikacji zmieniły sposób pracy, a Internet i technologie mobilne – dwie najbardziej dynamicznie rozwijające się siły technologiczne w obecnej rzeczywistości – są zbieżne i zmieniają sposób zarówno prowadzenia biznesu, jak i wykonywania naszych codziennych czynności.
Celem artykułu jest przedstawienie tendencji w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii przez przedsiębiorstwa w latach 2009–2013. W opracowaniu przybliżono wyniki dostępnych badań dotyczących wyposażenia przedsiębiorstw w technologie IT. Analiza została oparta na danych statystycznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstw w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu rosną. Największy wzrost dotyczy wyposażenia polskich firm w łącza bezprzewodowe, chociaż jeszcze nie osiągnął poziomu europejskiego.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, sprzęt komputerowy, Internet

LEVEL USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN POLISH COMPANIES

Summary
In the era of the information society, information and information technology becomes an important, increasingly strategic resource that gives businesses new areas of activity. Rapid advances in technology and changes in channels of communication have changed the way you work, and the Internet and mobile technology, two of the most dynamically developing technological strength in the present reality are converging and changing the way of doing business and as well as our daily activities.
The purpose of this article is to present trends in the use of new technologies by enterprises in 2009–2013.
The study brought closer to the results of available studies on the equipment of enterprises in IT technologies. The analysis was based on statistical data published by the Central Statistical Office.
Indicators equipment companies in computer equipment and Internet access are growing. The greatest increased equipment Polish companies in wireless links, but the level of a „European” has not yet reached.
Keywords: company, computer equipment, Internet