Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska 17
Strony: 17-29
pdfpełen tekst

Streszczenie
Życie społeczności wirtualnych, mających liderów opinii, może mieć duże znaczenie dla sukcesu firmy on-line. Wykształcenie się bowiem ambasadorów marki i liderów opinii wskazuje, jak ważne dla dobrej reputacji i generowania sprzedaży jest to, co o produktach mówią sami klienci i co rekomendują innym (Mazurek, 2008, s. 153). Zatem właściwie przemyślana i zrealizowana strategia promocji, wykorzystująca blogi zewnętrzne, może okazać się skutecznym narzędziem w realizowanym procesie komunikacji. Autorzy artykułu podjęli próbę określenia roli blogów prywatnych jako narzędzia w strategii promocji on-line. Szczegółowo omówiono istotę blogów, kryteria ich doboru i zasady współpracy. Prowadzone rozważania zostały poparte wynikami własnych badań autorów w omawianym zakresie.
Słowa kluczowe: blogi, strategia promocji, komunikacja

BLOGS AS AN INSTRUMENT OF ON-LINE PROMOTION STRATEGY

Summary
Life of virtual communities having their opinion leaders can have a huge influence on a company’s on-line success Brand ambassadors’ and opinion leader’s education indicate how important for a good reputation and sales generation it is what customers themselves say about products and what they recommend to others (Mazurek, 2008, s. 153). A promotion strategy properly considered and realised, which uses external blogs, can turn out to be an efficient tool in a communication process that is realised.
The authors of the article made an attempt to determine a role of private blogs as a tool in on-line promotion strategy. The essence of blogs, criteria of their selection and rules of cooperation are discussed in detail. Considerations are supported with the results of the authors’ own studies in a discussed area.
Keywords: blogs, a promotion strategy, communication