Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Sławomir Czetwertyński 5
Strony: 5-15
pdfpełen tekst

Streszczenie
Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o przyczyny upowszechnienia się nieodpłatnego dostępu do wieloosobowych gier internetowych (MMO). W tym celu przedstawiono modele dystrybucji gier MMO, wykazując ich istotę. W rozważaniach przyjęto hipotezę, że popularyzacja modelu nieodpłatnego udostępniania gier MMO wynika z ich cyfrowego charakteru oraz usieciowienia. Dla udowodnienia tej hipotezy przedstawiono cechy charakterystyczne cyfrowych dóbr informacyjnych oraz struktur sieciowych. W podsumowaniu zebrano wnioski oraz wysnuto prognozy co do prawdopodobnego kierunku rozwoju omawianego rynku.
Słowa kluczowe: MMOG, Internet, modele dystrybucji

METHODS OF VIRTUAL PRODUCTS DISTRIBUTION ON THE EXAMPLE OF MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE GAMES

This article is an attempt to answer the question about the causes of spread of free access to massively multiplayer online games (MMOG). To answer that author shows MMOGs distribution models pointing their unique nature. In the considerations was hypothesized that the popularization of the free-to-play MMOGs is result from their digital and network nature. To prove this hypothesis author analyzes the characteristics of digital information goods and network structures. In summary there are conclusions and attempt to forecast development direction of this market.
Keywords: MMOG, Internet, distribution models