Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Anna Kaczorowska 41
Strony: 41-51
pdfpełen tekst

Streszczenie
Głównym celem artykułu jest identyfikacja i priorytetyzacja czynników o krytycznym znaczeniu dla rozwoju e-government w Polsce na podstawie analizy wyników badań i dokumentów przeprowadzonej za pomocą metody Desk Research. Metoda ta należy do grupy jakościowych metod badawczych i polega na analizie materiałów zastanych (dokumentów, stron WWW i innych materiałów archiwalnych).
Analizie poddano następujące obszary tematyczne: wpływ informatyzacji na sprawność świadczenia e-usług w urzędach administracji publicznej, wykorzystanie platformy ePUAP, zakres korzystania z dostępnych e-usług publicznych, ograniczenia w korzystaniu z e-usług administracji publicznej, ograniczenia w świadczeniu e-usług przez jednostki administracji publicznej różnych szczebli, użyteczność informacji zamieszczanych na portalach urzędów, ustanawianie projektów i zarządzanie nimi w sektorze publicznym, obsługa informatyczna urzędów i wysokość nakładów na informatyzację.
Słowa kluczowe: e-government, e-usługa, platforma ePUAP, zarządzanie projektami

THE CRITICAL FACTORS OF E-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN POLAND

Summary
The main objective of this article is to identify and prioritize the factors critical to the development of e-government in Poland based on the analysis of research results and documents indicated in the Introduction, carried out by the Desk Research method. This method belongs to the group of qualitative research methods and is based on the analysis of existing materials (documents, web pages and other archival materials).
The analysis covered the following topics: the impact of informatization on the efficiency of e-services provision in public administration offices, the use of ePUAP platform, the range of the usage of available public e-services, restrictions on the use of e-government services, limitations in the provision of e-services by public administration entities of different levels, usefulness of the information placed on offices portals, the establishment and management of projects in public sector, IT service of offices and the amount of expenditure on informatization.
Keywords: e-government, e-service, ePUAP platform, project management