Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Anna Stolińska, Magdalena Andrzejewska 147
Strony: 147-159
pdf pełen tekst

Streszczenie
Udział współczesnych nauczycieli w kształtowaniu społeczeństwa otwartego na wiedzę, posiadającego kompetencje cyfrowe umożliwiające kreatywne wykorzystywanie zasobów sieci internetowej nie może obyć się bez znajomości cloud computingu – modelu przetwarzania danych, w którym zasoby informacyjne i aplikacje są umieszczone na serwerach ze stałym dostępem dla komputerów klienckich. Nauczyciele mają możliwość wzięcia udziału w tworzeniu nowego internetowego środowiska uczenia się – learning cloud, którego tempo rozwoju nabrało dynamiki wraz z pojawieniem się coraz większej liczby usług (aplikacji) dostępnych online. W artykule przedstawiono badania diagnozujące poziom znajomości cloud computingu i przygotowanie nauczycieli do współtworzenia tej edukacyjnej chmury.
Słowa kluczowe: internetowe środowisko uczenia się, learning cloud, nauczyciele, edukacyjne aplikacje chmurowe

A TEACHER IN THE CLOUD – USE OF THE MODEL SAAS APPLICATION IN EDUCAT ION

Summary
Participation of teachers in shaping society open to knowledge, having digital competency enabling creative use of web’s resources, today can not do without the knowledge of cloud computing - a data processing model, in which information resources and applications are stored on servers with constant access to client computers. Teachers have the opportunity to take part in the creation of a new online learning environment - learning cloud, of which the pace of development has gained dynamics with the advent of increasingly larger amount of services (applications) available online. In the article a study is presented on diagnosing the level of knowledge of cloud computing and the preparation of teachers to contribute to the development of the educational cloud.
Keywords: online learning environment, learning cloud, teachers, educational cloud apps