Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jolanta Sala, Halina Tańska 135
Strony: 135-146
pdf pełen tekst

Streszczenie
Opracowanie stanowi syntezę fundamentalnych problemów społeczeństwa informacyjnego, którego rozwój jest uzależniony od zastosowań e-biznesu w gospodarce. Niestety skala wykorzystywania ICT w polskich przedsiębiorstwach jest symboliczna i nie ma obiecujących perspektyw. Wiele jest uwarunkowań małej skali zastosowań e-biznesu, a więc można konstruować wiele recept. W kontekście propozycji prezesa PAN wyeksponowana jest bariera, jaką stanowi brak zaufania w polskiej gospodarce. Zasygnalizowane także zostało znaczenie, jakie ma deficyt cnót moralnych i intelektualnych, a przede wszystkim brak równowagi pomiędzy sprawnościami teoretycznymi (wiedza i mądrość) oraz praktycznymi (roztropność i sztuka).
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, e-biznes, wykorzystanie ICT w polskich przedsiębiorstwach, zaufanie w gospodarce, cnoty intelektualne i moralne w gospodarce

CAUSATION OF E-BUSINESS APPLICATION IN POLISH ECONOMY

Summary
The study presents synthesis of fundamental problems of information society, whose development is dependent on e-business application in economy. Unfortunately, the scale of using ICT in Polish enterprises is only symbolic and is not promising. There are many conditions of such a small scale of e-business application, so it is possible to construct many solutions. In the context of PAN chairman proposal, there has been exposed the barrier of lack of confidence in Polish economy. There has been also indicated the meaning of moral and intellectual deficiency, and mainly the lack of balance between theoretical (knowledge and wisdom) and practical (prudence and art) abilities.
Keywords: information society, e-business, ICT application in Polish enterprises confidence in economy, intellectual and moral virtues in economy