Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Ewelina Niewiadomska 119
Strony: 119-133
pdf pełen tekst

Streszczenie
Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw przenosi swoje zasoby do chmury obliczeniowej. Także administracja publiczna jest nią zainteresowana; obecnie Ministerstwo Finansów planuje przenieść do niej wszystkie systemy podatkowe i celne; a w niedalekiej przyszłości także i inne niezbędne zasoby wspierające pracę innych resortów i instytucji państwowych. Specyficzne dane gromadzone i przechowywane przez jednostki administracji publicznej muszą być bezpiecznie przechowywane, lecz nadal w polskim prawie brakuje przepisów odnoszących się bezpośrednio do cloud computingu.
Słowa kluczowe: cloud computing, e-administracja, administracja publiczna, przetwarzanie w chmurze

USE PROCESSING TECHNOLOGY IN THE CLOUD THE E-GOVERNMENT

Summary
Today, more and more companies move their resources into cloud computing. Also the public administration is interested in this. Currently the Ministry plans to move all the tax and customs systems to the cloud, as well as other necessary resources to support the work of other departments and state institutions in the near future. Specific data collected and stored by the public administration units has to be kept, however the Polish law has not set any rules referring to cloud computing.
Keywords: cloud computing, e-government, public administration