Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Tomasz Niedziółka 107
Strony: 107-117
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł podejmuje tematykę regulacji rynku usług w chmurze. Z ostały w nim zaprezentowane instytucje formalne oraz nieformalne mające wpływ na rozwój tego rynku.
Słowa kluczowe: instytucje formalne, instytucje nieformalne, regulacja, cloud computing

FORMAL AND INFORMAL REGULATIONS REFERENCE TO THE DEVELOPMENT OF THE CLOUD COMPUTING MARKET

Summary
Publication shall take topics of regulations at cloud computing market. Formal and informal institutions influencing development of this market have been presented in the article.
Keywords: formal institutions, informal institutions, regulations, cloud computing