Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Ireneusz Miciuła 83
Strony: 83-94
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono stan gospodarki elektronicznej w Polsce na tle państw świata. Poddano analizie relacje pomiędzy podmiotami w gospodarce i scharakteryzowano współczesne modele e-biznesowe. Ukazano też kluczowe elementy e-gospodarki, które zmieniły oblicze współczesnego biznesu, oraz trendy dalszego rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Słowa kluczowe: gospodarka elektroniczna, modele e-biznesowe, informatyka ekonomiczna

CONDITION E-ECONOMY IN POLAND AND E-BUSINESS MODELS

Summary
The article presents the condition of the electronic economy in Poland against the background of the countries in the world. Subjected to analysis the relationships between the actors in the economy and described modern e-business models. The article shown the key elements of the e-economy, which changed the modern business and trends of further socio - economic development.
Keywords: e-economy, e-business models, economic informatics