Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Tomasz Galewski 57
Strony: 57-67
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł prezentuje koncepcję społecznej luki informacyjnej, czyli sytuacji, w której obywatele, przedsiębiorstwa oraz administracja państwowa nie dysponują odpowiednią wiedzą, by bez przeszkód móc egzystować w społeczeństwie. Luka ta jest efektem olbrzymiego rozrostu ilości danych, które wyżej wymienione jednostki powinny asymilować, żeby wypełniać swoje funkcje społeczne, obywatelskie, ekonomiczne itp. Wraz ze wzrostem koniecznych do przyswojenia danych nie wzrasta niestety zdolność jednostek do ich przetwarzania i wykorzystywania w praktyce, co skutkuje lub może skutkować wieloma negatywnymi konsekwencjami. Przede wszystkim społeczna luka informacyjna może stać się barierą rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które jak sama nazwa wskazuje, oparte jest w głównej mierze na gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu olbrzymiej ilości danych i informacji.
Słowa kluczowe: społeczna luka informacyjna, ład informacyjny, społeczeństwo informacyjne

THE SOCIAL INFORMATION GAP AS A BARIER OF INFORMATION SOCIETY’S DEVELOPMENT

Summary
The article presents the concept of social information gap, which is a situation when citizens, companies and public administration do not have appropriate knowledge to be able to fully exist in society. This gap is a result of enormous growth of data volume that these entities need to assimilate to play their social, civic and economic roles. Unfortunately the data volume growth is not followed by increased ability of individuals to process this data and use it in practice, which results or can result in many negative consequences. First of all, social information gap can become a barrier to the information society development, which as the name suggests, is based on collecting, processing, storage and usage of vast amounts of data and information.
Keywords: information gap, information society, information governance