Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Grzegorz Wojarnik 167
Strony: 167-179
pdf pełen tekst

Streszczenie
Model cloud computing jest coraz bardziej popularną technologią przetwarzania danych. Jednocześnie istotne jest, aby zdawać sobie sprawę z jego zalet, ale także pewnych ograniczeń. W artykule zostały przedstawione aspekty wykorzystania technologii cloud computing w kontekście prawnych aspektów ochrony danych osobowych.
Słowa kluczowe: technologie informatyczne, cloud computing, ochrona danych osobowych

SECURITY OF DATA PROCESSING IN CLOUD COMPUTING MODEL – CONDITIONS IN THE CONTEXT OF DATA PROTECTION IN THE CONDITIONS OF THE POLISH LAW

Summary
Processing model of cloud computing is an increasingly popular data processing technology. At the same time important to be aware of its strengths, but also limitations. This paper presents aspects of the use of cloud computing technology in the context of the legal aspects of the protection of personal data.
Keywords: IT technologies, cloud computing, personal data protection