Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Zalewska-Bochenko 181
Strony: 181-194
pdf pełen tekst

Streszczenie
Banki zdają sobie sprawę z faktu, iż tradycyjna forma komunikowania się z klientami nie zaspokaja wszystkich deklarowanych potrzeb, a często jest wręcz niewygodna. Naturalną konsekwencją tego są więc coraz silniejsze więzi sektora bankowego ze środowiskiem informatycznym, pozwalające na skuteczne pokonywanie bariery czasu i przestrzeni, których jedną z podstawowych reguł jest odpowiedni poziom ochrony danych. Obecnie zatem konieczne stało się wypracowanie nowych sposobów zabezpieczania transakcji biznesowych, dokonywanych w dużej mierze drogą elektroniczną, przed potencjalnymi nadużyciami. Bez zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa ich nowo powstałe odmiany nie mają żadnych szans na upowszechnienie, czy w ogóle na wdrożenie. Jednocześnie, z racji tego, że metody zabezpieczeń stale ewoluują bądź też są zastępowane nowszymi, trudno mówić, że są sprawdzone (Węsierska E., 2004, s. 66).
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenie, usługi internetowe

SECURE ONLINE BANKING SERVICES

Summary
Banks are aware of the fact that the traditional form of communication with the customer does not meet the needs of all declared and often downright uncomfortable. A natural consequence of this is so getting stronger relationship banking IT environment, allowing for effective overcome the barriers of time and space, which, however, one of the basic rules is an adequate level of data protection. At present, therefore, it was necessary to develop new ways of securing business transactions, largely made electronically, from potential abuse. No guarantee an adequate level of security of their newly created varieties do not have any chance to spread, whether or not the implementation. At the same time, due to the fact that the security methods continue to evolve or are replaced with newer, it’s hard to say that they are tested.
Keywords: safety, risk, web services