Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Szewczyk 125
Strony: 125-155
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule omówiono podstawowe problemy piractwa komputerowego, podając jego rodzaje, przykłady, występowanie oraz strategie antypirackie. Zawarto w nim również prezentację wyników badań ankietowych tego problemu.
Słowa kluczowe: piractwo komputerowe, przestępczość komputerowa

SOFTWARE PIRACY. AN ALYSIS OF THE PHENOMENON ACCORDING TO THE POLL SURVEY RESULTS

Summary
This article discusses the basic problems of software piracy by its types, examples, and the presence of anti-piracy strategies. It includes also a presentation of survey results for this problem.
Keywords: software piracy, cyber-crime