Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Andrzej Straszak 107
Strony: 107-124
pdf pełen tekst

Streszczenie
W listopadzie 2012 roku OEC D przedstawiło w Internecie wyniki komputerowej symulacji długoterminowego rozwoju krajów OEC D oraz kilku krajów ważnych obecnie w świecie, wykorzystując dane z lat 1995–2011 oraz zmodyfikowane funkcje produkcji Cobb-Douglasa, które przedstawiły dynamikę wzrostu PKB i wzrost PKB na mieszkańca w okresach 2011–2030 i 2030–2060, a także 2011–2060 dla rozpatrywanych krajów.
W latach 1995–2011 wystąpiły dwa światowe kryzysy finansowe – pierwszy w latach 2000–2003/2004 oraz drugi – w latach od 2007 roku do dzisiaj. Na razie drugi kryzys trwa, o czym świadczą dane z początku 2014 roku oraz przebieg dyskusji na globalnym forum gospodarczym w Davos w 2014 roku. OEC D zakładało przy symulacji komputerowej, że nowego kryzysu światowego do 2060 roku nie będzie. Nie przewiduje się także powrotu do wysokiej dynamiki wzrostu dla globalnej gospodarki.
Prognozy OEC D dla Polski na lata 2030–2060 są bardzo niedobre. Polska odbiega nawet od dynamiki Czech i Estonii oraz innych krajów. Przedstawiono propozycję zmiany dynamiki wzrostowej Polski w oparciu o zmiany w sektorze B + R, w obszarach samorządowym i rządowym.
Słowa kluczowe: symulacja komputerowa OEC D PKB 2011–2060, Polska 3.0

DARK SIDE OF THE LONG-TERM DEVELOPMENT OF GLOBAL INFORMATION SOCIETIES IN CONDITIONS OF THE ENDLESS GREAT CRISIS OF THE WORLD FINANCE SECTOR (Poland as a case)

Summary
OEC D presented in November 2012, the results of a computer simulation of the development of the OEC D countries and a number of important countries in the world. Using data from the years 1995–2011, and a modified production function Cobb-Douglas, who presented the growth of GDP and per capita GDP growth in the periods 2011–2030 and 2030–2060, and 2011–2060.
In the period 1995–2011 there were two global financial crises – the first and second years 1999–2003/2004 – from 2007 to today. In the second case does not end the crisis. OEC D assumed to computer simulation that the new global crisis for 2060 years it will not. Also not expected to return high growth.
OEC D results for the years 2030–2060 for Poland are very bad, Poland differs from the dynamics of the Czech Republic and Estonia and other countries. A proposal to change the dynamics Polish growth based on changes in the R&D sector, the local government sector and the government sector as well as other sectors.
Keywords: computer simulation OEC D 2011–2060, Poland 3.0