Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Zbigniew Stempnakowski 95
Strony: 95-106
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule poruszono kwestię znaczenia wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach jako istotnego elementu będącego częścią przewagi konkurencyjnej. Wskazano na wagę kooperacji środowiska naukowego i przedsiębiorstw. Na koniec podkreślono trudności z zastosowaniem omawianego podejścia w przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: konkurencyjność przedsiębiorstwa, wiedza, społeczeństwo informacyjne, zarządzanie wiedzą, współpraca nauki i biznesu

COMPETITIVE BUSINESS, FROM THE INFORMATION SOCIETY TO THE NOWLEDGE. DEVELOPMENT AND IMPOTENCE

Summary
The article deals with the importance of knowledge in today’s enterprises. The importance of knowledge as an essential element of being part of a competitive advantage. Pointed to the importance of co-operation between research and businesses. At the end highlighted the difficulty of using this approach in enterprises.
Keywords: competitiveness of enterprises, knowledge, information society, knowledge management, collaboration science and business