Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jolanta Sala, Halina Tańska 79
Strony: 79-93
pdf pełen tekst

Streszczenie
Opracowanie stanowi syntezę uniwersalnych, a jednocześnie fundamentalnych problemów społeczeństwa informacyjnego funkcjonującego na pograniczu świata tradycyjnego i wirtualnego. Skupiają się one wokół odwiecznych aspektów moralnych i etycznych, związanych z poszukiwaniem recept na czynienie dobra i zła, na ocenianie działań i postaw pożądanych oraz nieakceptowanych. Problemy te wymagają instytucji wymierzania sprawiedliwości za przestępstwa przeciw przyjętym receptom. Podjęta analiza obnażyła słabość instytucjonalną w skali krajowej i globalnej oraz zasygnalizowała aspekty zdrowia moralnego człowieka, także w kontekście mitologii i danych statystycznych prawomocnych przestępstw w Polsce.
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, wymierzanie sprawiedliwości, mit Prometeusza, choroba moralna

THE MORAL AND ETHICAL ASPECTS OF INFORMATION SOCIETY

Summary
The study is a synthesis of universal and at the same time the fundamental problems of the information society functioning on the border between the traditional and the virtual world. These problems are focused on the eternal moral and ethical aspects which look for prescriptions for making good and evil. The prescriptions are used to evaluate the actions and attitudes which are desirable or unacceptable and require institutions of justice. The analysis exposed the weakness of those institutions on the national and global scale and indicated aspects of a moral health of the man, even in the context of mythology and the final statistics of crime in Poland.
Keywords: information society, administration of justice, the Prometheus myth, moral disease