Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Ewa Krok 53
Strony: 53-
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono teorię zwolenników likwidacji autorskich praw majątkowych oraz dane liczbowe dotyczące zjawiska piractwa komputerowego w Polsce i na świecie. W ostatniej części dokonano analizy wyników badań własnych przeprowadzonych wśród studentów. Celem tych badań było zebranie informacji na temat stosunku młodych osób do piractwa, ich postaw, zachowań i przekonań oraz świadomości prawa w tym obszarze.
Słowa kluczowe: piractwo komputerowe, prawa autorskie, majątkowe prawa autorskie

SOFTWARE PIRACY – SOCIAL, ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS

Summary
Article presents arguments of opponents of digital piracy punishing acts as well as piracy statistics in Poland and worldwide. Author presents also results of her own survey among students in which she analyzes their attitude to piracy, their behavior, beliefs and awareness of the law in this area.
Keywords: software piracy, digital piracy, copyright, author’s economic rights