Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Urszula Maria Grześkowiak 41
Strony: 41-52
pdf pełen tekst

Streszczenie
Od 2004 roku w ramach tematu „Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego” Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych między innymi w gospodarstwach domowych. W roku 2010 badania te, prowadzone wśród osób indywidualnych (kwestionariusz indywidualny), zostały wzbogacone o dział „Bezpieczeństwo w Internecie”. W artykule przedstawiono wyniki tych badań.
Słowa kluczowe: e-bezpieczeństwo, społeczeństwo informacyjne, badania statystyczne

INTERNET SECURITY IN THE LIGHT OF SURVEYS

Summary
Since 2004, under the theme „Information Society Indicators” Central Statistical Office conducts research using information and communication technology among others in the household. In 2010, these studies, among individuals (individual questionnaire), have been enhanced by the department which is called „Safety on the Internet”. The article presents the results of these research.
Keywords: e-security, information society, statistical research