Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Andrzej Feterowski 19
Strony: 19-40
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule opisano założenia projektowe Portalu Edukacyjnego Szczecina i zjawiska ilościowe, które miały miejsce w ciągu pierwszych 5 miesięcy eksploatacji rozwiązania. Zanalizowano sposób korzystania z portalu, w tym liczbę i typy logowań, a także okresy aktywności użytkowników. Otrzymane wyniki zostały porównane z założeniami projektowymi. Sformułowano wnioski dotyczące zachowań użytkowników oraz ich wykorzystania dla potrzeb zasobu i jego dalszego rozwoju. Zgromadzona próbka danych pozwoliła na próbę określenia standardowych zachowań i ich korelacji z powszechnie przyjętymi stwierdzeniami o zachowaniach społecznych.
Słowa kluczowe: Portal Edukacyjny, projekt, elektroniczna rzeczywistość wirtualna, portal, zjawiska, akumulacja danych

Educational Portal Szczecin

Summary
Case study describing the design assumptions of Educational Portal Szczecin and quantitative phenomena that occurred during the first 5 months of operation solutions. Analyzed how to use the portal, including the number of logins, types of logins, user activity periods. The results obtained are compared with the design assumptions. Conclusions are formulated in terms of user behavior, their use for the resource and its further development. The accumulated data sample allows you to attempt to determine the standard types of activity and its correlation with generally accepted statements of typical social behavior.
Keywords: Educational Portal, Project, Electronic Virtual Reality, Portal, Phenomena, Accumulated data