Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Sławomir Czetwertyński 5
Strony: 5-17
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy współczesne media społeczne są nośnikiem preferencji społecznych. Dla tak sformułowanego problemu obszarem badawczym są zjawiska zachodzące w blogosferze. Postawiono tezę, że blogosfera podlega komercjalizacji, tym samym nie jest już sensu stricto nośnikiem preferencji społecznych. Aby rozróżnić zależności między społeczną a komercyjną rolą mediów w blogosferze, dokonano sprecyzowania definicji pojęcia mediów społecznych. W tym celu posłużono się teorią społeczeństwa sieciowego autorstwa Manuela Castellsa, wskazując na dwoisty charakter mediów społecznych. Polega on na relacji między strukturą sieci a wewnętrzną potrzebą ujawnienia w niej własnej tożsamości. Przeprowadzono również analizę rozwoju blogosfery oraz wykazano panujące w niej trendy. Przede wszystkim na wzrost liczebności blogerów zakwalifikowanych do grona profesjonalistów, pracowników firm oraz samych przedsiębiorców. Ostatecznie stwierdzono, że blogosfera nie jest jedynie wyrazem mediów społecznych, lecz również środowiskiem ewolucji mediów tradycyjnych.
Słowa kluczowe:
media społeczne, blogosfera, Internet

SOC IAL MED IA CO MMERCIAL IZAT ION AND BLOGO SPHERE. CO NTA MINAT ION

Summary
This article is attempt to answer the question: are nowadays social media expressed social preferences? The research area for that problem is phenomena occurring in the blogosphere. The thesis is that the blogosphere become commercialised, thereby it is no longer in the strict sense carrier of the social preferences. To distinguish the relationship between social and commercial role of media in the blogosphere the definition of social media is clarified. For that purpose is used Manuel Castells’s network society theory, which points to dual nature of social media. The problem issue is relation between network structure and inner need to disclose self in network environment. There is also analysis of the development of blogosphere, and it is shown its current trends. This includes changes in number of professional, hired and entrepreneurs bloggers. Finally, it is concluded that the blogosphere is not just an carrier of the social media, but also the environment of evolution of traditional media.
Keywords: social media, blogosphere, Internet