Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agata Wawrzyniak, Fatimah Furaji 121
Strony: 121-136
pdf pełen tekst

Summary
The aim of the article was to present multi-agent based simulation (MABS) model to study consumer behavior. There was described the essence of multi-agent based simulation and multi-agent simulation modeling procedure. This procedure became the basis of theoretical assumptions for building simulation model of consumer behavior on the market of electrical appliances.

Keywords: consumer behavior, decision-making process, multi-agent based simulation (MABS), simulation model

Koncepcja wieloagentowego modelu symulacyjnego do badania zachowa nia konsumentów

Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji wieloagentowego modelu symulacyjnego do badania zachowania konsumentów. W artykule przedstawiono istotę symulacji wieloagentowej oraz procedurę wieloagentowego modelowania symulacyjnego, na podstawie której opracowano założenia teoretyczne do budowy modelu symulacyjnego zachowania konsumentów na rynku urządzeń elektrycznych.

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, proces podejmowania decyzji, symulacja
wieloagentowa, model symulacyjny