Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Barbara Wąsikowska 137
Strony: 137-151
pdf pełen tekst

Summary
The development of research in the area of neuromarketing and functioning of the human brain lets better get to know consumer behavior. The knowledge about the buyer become more accurate, if is developed as a result of an interdisciplinary look at determinants of their activities. The article presents the possible applications of biometric examinations, such as: Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), Electroencephalography (EEG), Electromyography (EMG), Eye Tracking, in marketing in order to better understand consumer behavior.

Keywords: neuromarketing, biometrics, consumer behavior

Współczesne technologie eksploracji danych w marketingu

Streszczenie
Rozwój badań w obszarze neuromarketingu oraz funkcjonowania mózgu człowieka pozwala lepiej poznawać zachowania konsumentów. Wiedza o nabywcy staje się bardziej dokładna, jeśli powstaje w wyniku interdyscyplinarnego spojrzenia na uwarunkowania jego działań. W artykule przedstawiono w jaki sposób można zastosować badania biometryczne, takie jak: funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), elektroencefalografia (EEG), elektromiografia (EMG), okulografia w marketingu, aby lepiej zrozumieć zachowania konsumentów.

Słowa kluczowe: neuromarketing, badania biometryczne, zachowania konsumentów