Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Karina Tomaszewska 107
Strony: 107-119
pdf pełen tekst

Summary
The real estate market is constantly changing and there are more and more factors to be taken into account. Hence it is often necessary to seek new tools of analysis. The aim of the paper is to draw attention to the possible use of multi-attribute decision making method in the study of complex phenomena connected with an acquisition of real estate. A general outline of decision analysis is presented, including its orientation and model, as well as general characteristics of the method – ELECTRE III. The author believes that this paper is a good basement to lead the further researches showing an assessment of this method applicability and of possible domains where can be of use.

Keywords: decision making, ELECTRE III, real estate, MCDA method

Zastosowanie metody wspomagania podejmowania decyzji przy zakupie nieruchomości

Streszczenie
Rynek nieruchomości ciągle się zmienia i pojawia się coraz więcej czynników, które należy brać pod uwagę, dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych narzędzi do analizy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania wieloatrybutowej metody podejmowania decyzji w badaniu złożonego procesu związanego z zakupem nieruchomości. W artykule przedstawiono ogólny zarys procesu decyzyjnego, w tym model decyzyjny, a także charakterystykę użytej metody – ELECTRE III. Autorka uważa, że artykuł ten może być dobrą podstawą do prowadzenia dalszych badań, pokazując użyteczność tej metody i wskazując możliwe kierunki wykorzystania.

Słowa kluczowe: podejmowanie decyzji, ELECTRE III, nieruchomość, wieloatrybutowe metody wspomagania decyzji