Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Walery Susłow 71
Strony: 71-80
pdf pełen tekst

Summary
The paper presents a proposal to take into account the language comprehension paradigm in an attempt to improve the design methodology of human–computer dialogues. It is assumed that the user treats a system as a subject, i.e. perceives communication with the system as a kind of discourse and intuitively treats it as cognition of the world through a fixed image of objective linguistic signs. Due to the fact that every end-user of a computer system has an individual linguistic competence, thesaurus, habits, previous experiences, one can never guarantee that identical semantic references arise in a variety of audiences.

Keywords: human-computer interaction, phenomenon of understanding, language comprehension paradigm, quality of a dialogue

Rozumienie komunikatów tekstowych w układzie człowiek–komputer

Streszczenie
W artykule przedstawiono pomysł uwzględnienia paradygmatu rozumienia podczas projektowania dialogów dla systemu człowiek–komputer. Autor wychodzi z założenia, że użytkownik traktuje system oprogramowania „podmiotowo”, czyli odbiera komunikację z komputerem jako rodzaj dyskursu i intuicyjnie traktuje ją jako poznawanie świata idealnych obrazów utrwalonych za pośrednictwem obiektywnych znaków językowych. Wzięcie pod uwagę psychologicznego aspektu komunikacji i indywidualnych kompetencji użytkownika powoduje brak gwarancji identycznych powiązań znaczeniowych u użytkownika.

Słowa kluczowe: interakcja w układzie człowiek–komputer, paradygmat rozumienia, jakość dialogów z użytkownikiem