Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Zbigniew Stempnakowski 61
Strony: 61-69
pdf pełen tekst

Summary
The article pointed out the important, from the point of view of the town and the local market participants, business environment institutions. Their current status, trends, strengths and weaknesses were also discussed. Their role was emphasized and the emerging local initiatives were identified. The author reviewed the issues which affect local colleges and universities in the context of the needs of the city and the region. Critical areas of change which must take place were identified here. The author also characterized a number of outreach activities which have been undertaken in the area of academic entrepreneurship in the local market.

Keywords: academic entrepreneurship, business environment institutions

Przedsiębiorczość akademicka – ujęcie lokalne

Streszczenie
W artykule wskazano na ważne, z punktu widzenia miasta i uczestników lokalnego rynku, instytucje otoczenia biznesu. Omówiono ich obecny stan, kierunki rozwoju oraz silne i słabe strony. Podkreślono ich rolę oraz wskazano tworzące się inicjatywy lokalne. Autor dokonał przeglądu problemów, jakie dotykają lokalne uczelnie wyższe w kontekście potrzeb miasta i regionu. Wskazano krytycznie obszary zmian, jakie muszą nastąpić. Autor scharakteryzował wiele działań popularyzatorskich, jakie zostały podjęte w obszarze przedsiębiorczości akademickiej na lokalnym rynku.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka, instytucje otoczenia biznesu.