Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Olga Pilipczuk, Dmitri Eidenzon 49
Strony: 49-60
pdf pełen tekst

Summary
In this paper the authors present a method for visualization and qualitative analysis of multivariate data implemented in the NovoSpark® Visualizer software system. An application example, based on solar activity data, is discussed as well. Selected traditional methods are compared with NovoSpark method. The results of experiment prove that traditional methods of multidimensional data visualization (such as linear plots and parallel coordinates) lack the ability to simultaneously display all dimension values, static or dynamic, in a clear single image.

Keywords: multidimensional data, visualization, NovoSpark@ Visualizer

Zastosowanie systemu NovoSpark®Visualizer do wizualizacji danych wielowymiarowych

Streszczenie
Tradycyjne metody wielowymiarowej wizualizacji danych (takie jak macierze wykresów rozproszonych, współrzędne biegunowe, twarze Chernoffa itp.) nie pozwalają na jednoczesne wyświetlanie wszystkich wartości wymiarów statycznych lub dynamicznych w ramach jednego przejrzystego obrazu. W artykule autorzy przedstawiają metodę wizualizacji i jakościowej analizy danych wielowymiarowych w systemie NovoSpark®Visualizer. Podano przykład zastosowania systemu do analizy danych wybranych wskaźników aktywności słonecznej.

Słowa kluczowe: dane wielowymiarowe, wizualizacja, NovoSpark®Vizualizer