Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Maciej Możejewski 41
Strony: 41-48
pdf pełen tekst

Summary
Information defined as the public information is subject to being made available or re-use on the basis of principles and under the provisions defined in the Act on access to public information. This article presents the rules concerning making public information available by Polish institutions.

Keywords: public information, access to public information, public information bulletin, bip, Poland, methods of access to public information

Metody uzyskiwania informacji publicznej w polskich instytucjach publicznych

Streszczenie
W artykule przedstawiono zasady udostępniania i ponownego wykorzystania informacji stanowiącej informację publiczną na warunkach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zaprezentowano pięć głównych cech prawa dostępu do informacji publicznej oraz charakterystykę instytucji, które prawo to winny wykonywać. W dalszej części artykułu scharakteryzowano zakres tematyczny treści podlegającej udostępnieniu, aby czytelnik mógł zapoznać się z pięcioma metodami dostępu do informacji publicznej w Polsce.

Słowa kluczowe: informacja publiczna, dostęp do informacji publicznej, Biuletyn Informacji Publicznej, narzędzia dostępu do informacji publicznej, BIP, prowadzenie bip , metody dostępu do informacji publicznej