Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jakub Swacha 103
Strony: 103–112
DOI: 10.18276/si.2016.41-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto problem implementacji interaktywnego kursu programowania w technologii webowej. Opisano przykład udanej implementacji takiego kursu opartej na wykorzystaniu standardowych technologii webowych i zestawu gotowych komponentów, uwzględniając m.in.: wymagania stawiane interaktywnemu kursowi programowania, architekturę i technologię rozwiązania, niezbędne składniki i format zapisu treści kursu, komponenty i układ interfejsu użytkownika, sposób edycji i wykonywania kodu rozwiązania oraz zasady weryfikacji poprawności rozwiązań i generowania podpowiedzi dla uczestników kursu.
Słowa kluczowe: informatyczne wspomaganie nauczania, nauka programowania, e-learning

IMPLEMENTING AN INTERACTIVE PROGRAMMING COURSE USING WEB TECHNOLOGY

Abstract
The paper discusses the problem of implementing an interactive programming course using web technology. An example of a successful implementation of such a course using standard web technology and ready-made components has been described, including such aspects as: the requirements for an interactive programming course, the architecture and technology of the solution, the necessary components and the format of the course content, the components and layout of the user interface, the solutions chosen for code editing and execution, and the rules for verifying the correctness of exercise solutions and generating hints for course participants.
Keywords: IT-supported education, computer programming education, e-learning