Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Karolina Muszyńska 113
Strony: 113–121
DOI: 10.18276/si.2016.40-10
pdfpełen tekst

Abstract
The paper aims at defining project communication management pattern basing on characteristics of patterns defined in other disciplines like: design patterns in software engineering, knowledge management patterns, enterprise architecture management patterns, enterprise architecture patterns for multichannel management, or project management patterns. All these established patterns share some common concepts and elements but are devoted to different fields and structures of activities and specific problems. The definition of project communication management pattern proposed in this paper is an attempt of adaptation of the existing pattern concepts to the characteristics and nature of communication management and its needs.
Keywords: project communication management, communication management patterns, adaptation of patterns

POSZUKIWANIE DEFINICJI WZORCA ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ PROJEKTOWĄ

Streszczenie
Celem pracy jest zdefiniowanie wzorca zarządzania komunikacją projektową na podstawie cech charakterystycznych wzorców zdefiniowanych w innych dyscyplinach, takich jak: wzorce projektowe w inżynierii oprogramowania, wzorce zarządzania wiedzą, wzorce zarządzania architekturą przedsiębiorstwa, wzorce architektury do zarządzania wielokanałowego w przedsiębiorstwie czy wzorce zarządzania projektem. Wszystkie te wzorce mają pewne wspólne koncepcje i elementy, ale dotyczą różnych obszarów i struktur działania oraz specyficznych problemów. Definicja wzorca zarządzania komunikacją projektową zaproponowana w niniejszej pracy jest próbą adaptacji koncepcji istniejących wzorców do cech i istoty zarządzania komunikacją i jej potrzeb.
Słowa kluczowe: zarządzanie komunikacją projektową, wzorzec zarządzania komunikacją, adaptacja wzorców