Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Ewa Krok 49
Strony: 49–60
DOI: 10.18276/si.2016.40-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule dokonano przeglądu firm branży gier wideo w Polsce na tle światowych konkurentów oraz przywołano istotne dane statystyczne umożliwiające rozpoznanie dynamiki i zrozumienie specyfiki tej gałęzi przemysłu. Ponadto na podstawie analizy wyników badań ogólnopolskich oraz własnych autorka przybliżyła potrzeby, oczekiwania i aktualne preferencje drugiej kluczowej grupy uczestników rynku, jakimi są gracze. To ich popyt na e-rozrywkę wygenerował bowiem roczne przychody rzędu 82 mld dolarów w skali globalnej.
Słowa kluczowe: e-rozrywka, gry wideo, gry komputerowe, gry online, gracze

THE VIDEO GAME MARKET AND ITS PARTICIPANTS

Abstract
The aim of this article is the review of video game industry in Poland and comparison to global competitors. The relevant statistical data were cited, what enable to recognize and understand the nature and dynamics of this branch. In the next part of the article, based on the analysis of the results of nationwide and own researches, the author characterized the needs, expectations and current preferences of the second core group of this market participants, which are the players. Their demand for e-entertainment generated recently in global scale annual revenues of 82 billion dollars.
Keywords: e-entertainment, video games, computer games, online games, players