Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Małgorzata Łatuszyńska, Shivan Fate 73
Strony: 73–83
DOI: 10.18276/si.2016.39-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Przeciwdziałanie ubóstwu jest bardzo ważnym elementem polityki społecznej, bowiem ubóstwo jest wciąż jednym z podstawowych problemów współczesnego społeczeństwa. W ramach różnych programów finansowanych ze środków publicznych proponowane są liczne narzędzia i instrumenty do walki z ubóstwem, jednak ich wdrożenie powinno być poprzedzone rzetelną analizą efektów realizacji konkretnych działań. Nie jest to proste, gdyż ubóstwo wraz ze swymi przyczynami i skutkami to zjawisko bardzo złożone, a dodatkowo efekty przeciwdziałania jemu widoczne są dopiero po upływie stosunkowo długiego czasu. To powoduje, że badania nad ubóstwem wymagają zastosowania metody, która poradzi sobie z tą złożonością w ujęciu dynamicznym. Metodą taką, w opinii autorów, jest symulacja komputerowa. Celem artykułu jest analiza przesłanek uzasadniających wykorzystanie symulacji komputerowej w analizie efektów działań zapobiegającym ubóstwu oraz zaproponowanie procedury badawczej prowadzącej do zbudowania systemu symulacyjnego wspomagającego ocenę wpływu polityki społecznej w tym zakresie.
Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, polityka społeczna, ubóstwo

COMPUTER SIMULATION IN THE INVESTIGATION OF ANTI-POVERTY POLICY EFFECTS

Abstract
Poverty reduction is a very important element of social policy because poverty is still one of the main problems of modern society. In a variety of programs financed by public funds numerous tools and instruments to fight poverty are proposed, but their implementation should be preceded by careful analysis of the effects of the implementation of concrete actions. It is not easy, because the phenomenon of poverty with their causes and effects is a very complex system, and in addition, the results of these efforts are visible after a relatively long time. This makes, that researches on poverty require a method that can cope with this complexity in dynamic terms. Such a method, according to the authors, is a computer simulation. The aim of the article is to analyze the reasons justifying the use of computer simulation for investigating the effects of anti-poverty policy and proposing the procedure leading to build a simulation system supporting the assessment of the impact of social policy in this regard.
Keywords: computer simulation, social policy, poverty