Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Małgorzata Łatuszyńska 5
Strony: 5-18
DOI: 10.18276/si.2015.36-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
Dzięki ciągłemu rozwojowi informatyki, realizacja badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych wspomagana jest komputerowo w coraz większym stopniu. Jedną z metod komputerowych, które mogą mieć duże znaczenie we wspieraniu realizacji laboratoryjnych eksperymentów ekonomicznych jest symulacja komputerowa. Celem artykułu jest analiza możliwości i kierunków zastosowania symulacji komputerowej we wspomaganiu badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych.
Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, ekonomia eksperymentalna, gry symulacyjne, środowiska symulacyjne

COMPUTER SIMULATION IN EXPRIMENTAL ECONOMICS

Summary
With the continuous development of information technology, the realization of experimental research in economics is increasingly assisted by computers. One of computer methods, which may be important in supporting the realization of laboratory economic experiments is computer simulation. The aim of the article is to analyze the possibilities and directions of computer simulation applications in supporting experimental research in economics.
Keywords: computer simulation, experimental economics, simulation games, simulation enviroments