Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Zalewska-Bochenko 183
Strony: 183-192
pdf pełen tekst

Streszczenie
Doskonalenie technologii informatycznych, rozwój internetu oraz infrastruktury telekomunikacyjnej otworzyły przed bankami nowe możliwości świadczenia usług w ramach bankowości elektronicznej, której zasadniczym przesłaniem jest traktowanie klienta jako aktywnego użytkownika, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W ostatnich latach w polskim sektorze bankowym można zauważyć bardzo dynamiczny rozwój usług bankowości elektronicznej. Banki w nowym narzędziu dostrzegły możliwości zwiększenia swoich zysków poprzez ograniczenie kosztów działalności. Klienci banków coraz częściej wolą korzystać ze swojego konta bankowego w każdym możliwym miejscu na świecie. Oczekują także od banków stosowania najnowszych rozwiązań technicznych. Jednym z nich jest tak zwana chmura, czyli możliwość korzystania z oprogramowania oraz miejsca na dysku dostawcy usługi, w tym przypadku banku, co eliminuje konieczność zakupu kosztownych systemów informatycznych przez odbiorcę usługi. Takie między
innymi możliwości daje bankowość elektroniczna.
Słowa kluczowe: bankowość tradycyjna, bankowość elektroniczna, społeczeństwo informacyjne, usługi bankowe, chmura

DEVELOPMENT OF E-BANKING IN POLAND

Summary
Improving information technologies, development of the Internet and telecommunication infrastructure have provided banks with new opportunities for e-banking services, where client is considered an active user with no time or location limitations. A very dynamic development in e-banking services have taken place in Poland in recent years. For banks, this new tool helps maximize profits through cost cutting. The clients of the banks prefer using their internet account regardless of their location in the world. They also expect banks to use the latest technical solutions. One of those solutions is “cloud” i.e. using the software and disc space of the banking service provider which eliminates the need for purchasing expensive computer systems by the service used. These are some of the possibilities that e-banking provide.
Keywords: traditional banking, e-banking, information society, banking services, cloud