Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Dariusz T. Dziuba 19
Strony: 19-32
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł prezentuje koncepcję crowdfundingu. Na podstawie zaproponowanej metody i typologii modeli na zbiorze aktywnych platform elektronicznych dokonano wydzielenia segmentu rynkowego crowdfundingu. Określono rozmiary tego segmentu według zagregowanych wartości realizowanych transakcji. Wskazano na jego strukturę i podstawowe tendencje rozwoju, w tym w warunkach globalnej gospodarki elektronicznej.
Słowa kluczowe: crowdfunding, platformy elektroniczne, segment rynkowy, e-biznes

CROWDFUNDING SYSTE MS DE VELOP MENT IN THE GLOBAL E-ECO NOMY

Summary
The article presents the concept of internet crowdfunding. Based on proposed method, and typology of models, we distinguish the crowdfunding market segment, using the set of active electronic platforms. We indicate its aggregate value, its structure, and basic tendencies of development, especially in the context of the global e-economy.
Keywords: crowdfunding, electronic platforms, market segment, e-business