Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Magdalena Andrzejewska, Anna Stolińska 5
Strony: 5-18
pdfpełen tekst

Streszczenie
Na całym świecie i w szczególności w Polsce pojawiło się szereg inicjatyw mających na celu promowanie aktywności w zakresie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych (OZE ). Ważnym aspektem tej działalności jest wykorzystywanie nowych technologii. Są wśród nich aplikacje z chmury obliczeniowej, które przede wszystkim wspierają komunikację i wymianę danych oraz pracę grupową, ale istnieje również możliwość wykorzystywania ich w procesie rozbudowy OZE . Specyfika działania aplikacji chmurowych, zwłaszcza przyjazne mechanizmy udostępniania treści, stwarza nowe perspektywy dla rozwoju idei otwartych zasobów edukacyjnych, stanowiąc jednocześnie kolejne wyzwanie dla animatorów tego procesu, czyli nauczycieli. W artykule przedstawione zostały badania, które pokazują, w jakim stopniu nauczyciele są zaangażowani w tworzenie szeroko rozumianej cyfrowej szkoły i wolno dostępnych treści edukacyjnych z wykorzystaniem aplikacji chmurowych.
Słowa kluczowe:
otwarte zasoby edukacyjne, chmura obliczeniowa, technologie informacyjno-komunikacyjne, cyfrowa szkoła

CLOUD COMPUTING AND OPEN EDUCATIONAL RESOURCES VERSUS THE VISION OF DIGITAL SCHOOL

Summary
Around the world and in particular in Poland, a number of initiatives appeared, aimed at promoting activity in the development of open educational resources (OER ). An important aspect of this activity is the use of new technologies. These include applications of cloud computing that primarily support communication and exchange of data as well as team work, but there is also the possibility of using them in the development of OER . The work specificity of cloud applications, especially friendly content sharing mechanisms, creates new prospects for the development of the ideas of open educational resources, while providing another challenge for the animators of this process-that is, teachers. The main research problem included in the article is the answer to the question to what extent teachers are involved in the development of a widely understood digital school and freely accessible educational content with the use of cloud applications.
Keywords: open educational resources, cloud computing, information and communication technology, digital school