Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Anna Łatuszyńska, Kesra Nermend 5
Strony: 5-26
pdfpełen tekst

Summary
A review of commonly used methods for measuring the information society allows confirming the hypothesis adopted in the introduction that they did not take into account the dynamics and variability of the studied phenomenon sufficiently. They ignore the dynamic aspect and the variability in most cases, appointing it only before or after the calculation of the measure. To be able to use the valuable information better, taking into account the dynamics and variability, an attempt to develop the concept of alternative methods of composite indices construction based on the arithmetic increments was made.
Example presented in the article focuses on the problem of taking into account the volatility in developing the rankings. Construction of index based on vector calculus would allow complying of dynamics during the whole process of calculating the composite indicator’s value as well. Connecting these two aspects in one index would be the subject of further research. With regard to the issue of examining the level of information society development and other complex phenomena it can contribute to obtaining more accurate and reliable rankings of countries or regions.

Keywords: information society, composite indicator, dynamics, volatility

Metody budowy miar agregatowych uwzględniających zmienność i dynamikę badanych zjawisk w analizie stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Streszczenie
Miary agregatowe od wielu lat są popularnym i często wykorzystywanym sposobem dokonywania pomiarów zjawisk, które nie mogą być wyrażone za pomocą pojedynczych wskaźników, przykładowo takich jak rozwój społeczno-gospodarczy, poziom życia czy stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Większość rankingów opartych na miarach agregatowych tworzona jest w regularnych odstępach czasu – co miesiąc, co kwartał lub co rok. Powszechnie stosowane podejście polega na tym, że za każdym razem, w momencie tworzenia rankingu jest on oparty jedynie na zaktualizowanych wartościach pojedynczych wskaźników, bez odniesienia do ich wartości w latach poprzednich, przez co nie jest uwzględniana dynamika i zmienność w dokonywanych pomiarach.
Celem artykułu jest zaprezentowanie metodologii budowy miar agregatowych proponowanych w literaturze krajowej i światowej, które biorą pod uwagę dynamikę i zmienność badanych zjawisk, wraz z ich wadami i zaletami oraz przedstawienie podstaw metodycznych alternatywnego podejścia do problemu. Artykuł prezentuje również metody pomiaru i porównywania stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przykład wykorzystania opracowanej metody w odniesieniu do badania tego zjawiska.

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, miara agregatowa, dynamika, zmienność