Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Bogdan Stefanowicz 101
Strony: 101–108
DOI: 10.18276/si.2016.39-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule autor analizuje proces interpretacji informacji z punktu widzenia poprawności formułowanych wniosków. Zakłada przy tym infologiczną koncepcję pojęcia informacja. Za podstawę przyjmuje hermeneutyczny kanon konieczności interpretacji na wielu poziomach. Infologiczna koncepcja informacji pozwala wyróżnić przynajmniej trzy takie poziomy: 1) poziom danych, które są traktowane jako elementy strukturalne komunikatu; 2) poziom treści zawartej w komunikacie; 3) poziom kontekstu, w którym komunikat jest analizowany. Autor podkreśla, że proces interpretacji jest narażony na wielorakie zakłócenia (szumy), które utrudniają poprawne odczytanie intencji (treści) zawartych w komunikacie. Takie poprawne, tzn. zgodne z założeniami nadawcy, odczytanie owych treści jest możliwe w nader specyficznych okolicznościach. W większości zaś przypadków musimy się liczyć z pewnym wypaczeniem tych intencji.
W związku z tym autor wyróżnił trzy sytuacje: 1) interpretacja jest poprawna, zgodna z założeniami nadawcy komunikatu; 2) odbiorca komunikatu „dopatrzył się” w nim treści, których nadawca nie zakładał; sytuację taką autor określił jako nadinterpretację informacji; 3) odbiorca komunikatu nie potrafił odczytać pełnej treści komunikatu; sytuację tę autor określa jako subinterpretację informacji.
W zakończeniu autor formułuje wniosek, że zawsze trzeba się liczyć z pojawieniem się pewnych szumów i zakłóceń zniekształcających wyniki interpretacji, co zmusza do poszukiwania sposobów zminimalizowania ich szkodliwych skutków.
Słowa kluczowe: informacja, interpretacja informacji, nadinterpretacja informacji, subinterpretacja informacji

DILEMMAS OF INTERPRETATION OF INFORMATION

Abstract
In the article, the problem of information interpretation is considered. As a bases, an infological understanding of the concept information has been assumed. This makes it possible to set that, according to the hermeneutic principles, interpretation of information should take into account several levels. The infological approach claims to take into account at least three levels: (a) data level, where data are considered as elementary units of the message, (b) content level, what means that information is considered as a content of the message, (c) context level.
In any case, the process of interpretation is biased with different “noises”. As a result, one obtains biased interpretation. Only very simple cases are free from such erroneous effects. Thus, one can distinguish three cases: (1) the interpretation is proper: the user understands the given information as the sender has assumed; (2) the user founds some news that in fact are not in the massage; this is the case of overinterpretation of information; (3) the user is able to see only a part of the content the message; this is the case of underinterpretation of information.
As a conclusion, the author formulates the thesis: there is no possibility for assuring the proper interpretation of information in any case. The only way is to be conscious of such a thread and look for tools of reducing the harmful influence of the above mentioned noises.
Keywords: Information, interpretation of information, overinterpretation of information, underinterpretation of information