Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925
W ramach kierunku Finanse i Rachunkowość studia I stopnia student ma możliwość napisania pracy licencjackiej oraz wyboru następujących specjalności:
W ramach kierunku Finanse i Rachunkowość studia II stopnia student ma możliwość napisania pracy licencjackiej oraz wyboru następujących specjalności:
Kierunek Finanse i Rachunkowośćposiada akredytację potwierdzającą jakość kształcenia na poziomie zawodowym i magisterskim - wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Kierunek kształci specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne są przygotowani do zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość są przygotowywani do pracy m.in. w służbach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, banków, administracji państwowej i usług publicznych. Mają też kompetencje do pracy w charakterze doradców podatkowych i specjalistów rynku papierów wartościowych.

Wykaz haseł do identyfikacji prac dyplomowych:
 • Audyt wewnętrzny
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Bankowość
 • Kontroling
 • Doradztwo finansowe
 • Działalność depozytowa
 • Działalność kredytowa
 • Ewidencje podatkowe
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Finanse publiczne
 • Finanse samorządowe
 • Fundusze inwestycyjne
 • Giełda papierów wartościowych
 • Instrumenty finansowe
 • Instytucje finansowe
 • Interpretacja sprawozdań finansowych
 • Inwestycje
 • Międzynarodowe regulacje rachunkowości
 • Optymalizacja decyzji finansowych
 • Organizacja rachunkowości
 • Planowanie finansowe
 • Podatki
 • Polityka bilansowa / rachunkowości
 • Polityka pieniężna
 • Pomiar i kontrola dokonań
 • Pomiar i wycena w rachunkowości
 • Rachunek kosztów
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rynek finansowy
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Systemy informatyczne rachunkowości
 • Ubezpieczenia
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zawód księgowego i biegłego rewidenta
 • Źródła i struktura kapitału

Jak do nas trafić


mapa wneiz