Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
Projekty i programy międzynarodowe i krajowe, w których uczestnikami byli/są pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania, w latach: 

2018-2020
- Zbuduj przyszłą karierę już dziś - Młodzieżowy Uniwersytet Szczeciński; projekt finansowany przez NCBiR; dr K. Kuczera - członek zespołu, lider modułu Zarządzanie;

2018-2019
- Przez grywalizację do przedsiębiorczości; projekt finansowany przez NCBiR Działanie 3.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój - NR: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 pod kierownictwem dr Huberta Pachciarka. Zespół projektowy: dr Hubert Pachciarek; dr Agnieszka Mastalerz; dr Karol Kuczera; dr Grażyna Leśniewska; dr hab. prof. US Katarzyna Gadomska-Lila; dr Anna Pluta; dr Lidia Kłos; dr Piotr Waśniewski; Tomasz Zygmański, Bartłomiej Madej. Współpracownicy: dr Aleksandra Rudawska, dr Roman Tylżanowski; mgr Malwina Szarek; mgr Justyna Wasilewicz;

2018
- Opracowanie 120 opisów kwalifikacji, rynkowych i potrzebnych społecznie, wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewnienia jakości nadawania kwalifikacji; projekt finansowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie ze środków UE Zrównoważony Rozwój - Nr: IBE/19/18; Ekspert przygotowujący szczegółowe opisy kwalifikacji wraz z narzędziami ich walidacji – dr Anna Pluta;

2018
- Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku, projekt finansowany przez MNiSW,. Kierownik projektu: dr hab. prof. US Wojciech Jarecki; w ramach zespołu projektowego - dr Aleksandra Rudawska.

2013-2015
- PI - Knowledge@Work - zintegrowany model kształcenia przez całe życie na uczelniach wyższych; projekt finansowany przez NCBiR; Członek zespołu projektowego – dr Karol Kuczera;

2012-2015
- PI - Witryna Pracy 50+ - innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy; projekt finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; Członek zespołu projektowego – dr Karol Kuczera;

2012-2015
- PI-Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i Eksperckich: MATRIX; projekt finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; Członek zespołu projektowego – dr Karol Kuczera;

2013
- Obserwatorium zmiany gospodarczej; projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL 8.1.2); Członek zespołu projektowego – dr Anna Pluta;

2011-2013
- Platforma Menadżera IT - studia podyplomowe dla kadr IT; projekt finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; Członek zespołu projektowego – dr Karol Kuczera;

2011-2012
- Wiedza i umiejętności to największy kapitał- studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw; projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS „Człowiek – najlepsza inwestycja” - WND - POKL.02.01.01-00-736/09-00 – kierownik projektu: dr Paweł Stępień. Członek zespołu koordynującego uruchomienie i wdrożenie 2 edycji studiów podyplomowych: dr Anna Pluta; Członkowie zespołu realizującego zajęcia z KOiZ: dr hab. prof. US Zdzisław Gomółka; dr hab. prof. US Alberto Lozano Platonoff; dr Katarzyna Gadomska-Lila; dr Grażyna Gołębiowska; dr Karol Kuczera; dr Anna Pluta; dr Aleksandra Rudawska;

2010-2013
- Inkubator kadr oświaty - studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych; projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej/Ośrodek Rozwoju Edukacji; Członek zespołu projektowego – dr Karol Kuczera;

2010-2013
- PI - Uczestnik społeczeństwa wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych; projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; Członek zespołu projektowego – dr Karol Kuczera;

2010-2012
CERiM Central Europe Research to Innovation Models ; Finansowanie - Interreg IV Central Europe; Zespół projektowy – dr hab. prof. US Alberto Lozano Platonoff, mgr Hubert Pachciarek, dr Katarzyna Gadomska-Lila, dr Aleksandra Rudawska, mgr Malwina Szarek;
 
2011
- Kompleksowy program wspierania kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego; projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS „Człowiek – najlepsza inwestycja” (POKL 5.2.1) - Nr: WOiRZL-II.272.1.2011.AK; Członek zespołu projektowego, trener-wykładowca: dr Anna Pluta;

2011
- Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjne przedsiębiorczości akademickiej; projekt współfinansowany z programu MNiSW,; Uczestnik warsztatów na temat Zasad prowadzenia skutecznych spotkań – jak prowadzić dyskusję/debatę, jak osiągać rezultaty spotkań – dr Anna Pluta

2010-2011
- Profesjonalna opieka nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi; projekt finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; Członek zespołu projektowego – dr Karol Kuczera;

2010-2011
Zmiana szansą na rozwój; działanie 8.1.2 PO KL; Zespół projektu – dr hab. prof. US Alberto Lozano Platonoff, dr Katarzyna Gadomska-Lila, dr Aleksandra Rudawska, mgr Malwina Szarek, mgr Hubert Pachciarek;

2009-2014
- Nowa era menedżera - program rozwoju potencjału dydaktycznego Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu; projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; projekt finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; Członek zespołu projektowego – dr Karol Kuczera;

2009-2010
- E-SPEKTRUM - kompleksowy system rozwoju potencjału i oferty edukacyjnej Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie; projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; projekt finansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; Członek zespołu projektowego – dr Karol Kuczera;

2008-2010
- Laboratorium IT - pakiet studiów podyplomowych dla kadr nowoczesnej gospodarki; projekt finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; Członek zespołu projektowego – dr Karol Kuczera;

2009-2011
- Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!! - projekt realizowany w ramach programy PO KL, finansowany z EFS UE; członek zespołu – dr Aleksandra Rudawska (przeprowadzenie wykładów podczas dwóch edycji Festiwalu Nauki). 2009-2011 - AS KOMPETENCJI - projekt realizowany w ramach programy PO KL, finansowany z EFS UE; członek zespołu – dr Aleksandra Rudawska (przeprowadzenie wykładów podczas dwóch edycji Festiwalu Nauki).

2009
- Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw, PO KL; Zespół projektu – dr hab. prof. US Alberto Lozano Platonoff, dr Katarzyna Gadomska-Lila, dr Aleksandra Rudawska, mgr Malwina Szarek, mgr Hubert Pachciarek.

Jak do nas trafić


mapa wneiz