Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801
fax (+48) 91 444 1925

 

Wykładane przedmioty


Przedmioty wykładane przez pracowników Katedry Analizy i Strategii Przedsiębiorstw:

• Analiza ekonomiczna
• Analiza finansowa
• Analiza finansowa banków i ubezpieczycieli
• Analiza finansowa przepływów pieniężnych
• Analiza przepływów pieniężnych
• Analiza strategiczna
• Controlling inwestycji
• Kontroling finansowy
• Marketing
• Marketing międzynarodowy
• Marketing non-profit
• Marketing w opiece zdrowotnej
• Marketing w sporcie
• Marketing z elementami języka angielskiego
• Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstw
• Metody monitoringu wartości przedsiębiorstwa
• Mierzenie i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa
• Public relations
• Wielokierunkowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
• Analiza finansowa jednostek sektora finansów publicznych
• Metody analizy ryzyka
• Analiza strategiczna w procesie formułowania strategii rozwoju
• Ekonomika i analiza jednostek sektora publicznego
• Analiza ryzyka
• Podstawy controllingu i audytu wewnętrznego
• Analiza finansowa w procesie oceny efektywności inwestycji
• Pomiar wyników
• Benchmarking

Seminaria dyplomowe


prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk

• Metody analizy efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwach w warunkach gospodarki rynkowej,
• Analiza struktury kapitałowej podmiotów gospodarczych,
• Budowa biznes planów przedsiębiorstw,
• Planowanie i prognozowanie wyników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw i banków,
• Analiza rentowności podmiotów gospodarczych,
• Metody międzyzakładowej analizy akcji przedsiębiorstw,
• Sposoby oceny zdolności płatniczej i kredytowej przedsiębiorstwa w aktualnych warunkach gospodarowania,
• Znaczenie analizy papierów wartościowych w procesach podejmowania decyzji gospodarczych,
• Analiza sytuacji kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa,
• Rola wyceny przedsiębiorstw w procesach przekształceń własnościowych,
• Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa,
• Sposoby oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego,
• Sposoby oceny ekonomicznej efektywności prywatyzacji przedsiębiorstwa przemysłowego,
• Funkcje i znaczenie cash flow w procesach oceny finansowej przedsiębiorstwa,
• Analiza efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwach,
• Wielokierunkowa analiza wyniku finansowego przedsiębiorstw, banków i innych instytucji,
• Analiza sytuacji przedsiębiorstw i banków.


prof. zw. dr hab.  Iga Rudawska

• Ekonomika zdrowia
• Ekonomia sektora publicznego
• Ekonomika usług
• Funkcjonowanie rynku usług
• Marketing usług profesjonalnych
• Marketing dóbr konsumpcyjnych
• Marketing na rynkach dóbr przemysłowych
• Marketing międzynarodowy
• Marketing relacji
• Marketing organizacji niedochodowych
• Komunikacja marketingowa
• Etyka w marketingu


Jak do nas trafić


mapa wneiz