Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Piotrowska 125
Strony: 125-137
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule poddano analizie proces rozwoju przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kluczowego jakościowego stymulanta rozwoju, jakim są innowacje. Działalność innowacyjna jako proces złożony i długotrwały jest uzależniona od wielu czynników oddziałujących na przedsiębiorstwo w różnym stopniu.
Z tego względu przeanalizowano zarówno czynniki stymulujące, jak i stanowiące bariery dla wdrażania innowacji oraz rozwoju przedsiębiorstw w Polsce z uwzględnie-niem miejsca oraz źródła ich powstania. Badaniu poddane zostały dane statystyczne z zakresu innowacji za lata 2006–2011 najważniejsze z punktu widzenia tematu artykułu.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, rozwój, innowacje

UPPERS AND BARRIERS FOR INNOVATION ACTIVITY IN CONTEXT OF ENTERPRISES DEVELOPMENT IN POLAND

Summary
The article analyses enterprises development process with particular pressure put on innovation as the key quality factor. Innovation activity, as a complex and long-running process, is conditional in this context upon many factors which affect enterprise in a very various extent. For this reason the uppers and barriers to innovation and development of enterprises in Poland were analysed with regard to place and source of their coming to existence. The most important data for the subject of article on innovation activity for years 2006–2011 were analysed.
Keywords: enterprise, development, innovation