Zeszyty naukowe
Autor: Monika Grabowska 113
Strony: 113-123
pdf pełen tekst

Streszczenie
Rozwijające się gospodarki światowe potrzebują młodych ludzi niezależnie od narodowości. Obywatelstwo wielokulturowe staje się domeną dzisiejszych społe-czeństw. To wymaga innego, nowego spojrzenia na system edukacyjny. Stąd też obserwowane są na świecie wzmożone migracje edukacyjne celem podnoszenia jakości kształcenia poprzez rozwój współpracy różnych ośrodków naukowych. Migrujący studenci po zdobyciu nowej wiedzy i doświadczeń odważniej wkraczają na drogę rozwoju zawodowego, w wielu przypadkach stanowią impuls do nowoczesności oraz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej swoich krajów. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problemu polskiej migracji edukacyjnej na tle światowych trendów.
Słowa kluczowe: migracja edukacyjna, mobilność studentów, umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, Proces Boloński, Erasmus

EDUCATIONAL MIGRATION OF THE POLISH STUDENTS ON THE WORLD TRENDS BACKGROUND


Summary
The developing world's economies need a new generation. Multicultural Citizenship is the domain of the modern societies. What is needed is a different, new look at the educational system. That is why in the world there is increased educational migration observed in order to improve the quality of education through the development of cooperation between different research centers. Migrant students after gaining new knowledge and experience boldly move in the direction of professional development, in many cases there are an impulse to modernity and to improve the socio-economic situation of their countries. The aim of the present article is approximation of the problem of the Polish educational migration on the world trends background.
Keywords: educational migration, mobility of students, Bologna Process, Erasmus, internationalization of higher education