Zeszyty naukowe

Zeszyt nr 7/2008 Zarządzanie przedsiębiorstwem

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 7

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

ISSN 1899-2382


Treść publikacji (pdf plik do pobrania)SPIS TREŚCI

JANUSZ KUDŁA - Segmentacja rynku kapitałowego na podstawie efektu interwałowego BET dla wybranych indeksów giełdowych 9
ANDRZEJ NIEMIEC - Wykorzystanie kluczowych indykatorów osiągnięć (KPIs) w zintegrowanym zarzadzaniu ryzykiem 21
MACIEJ PIECHOCKI - Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym 31
JERZY SAWICKI - Ubezpieczenie BUSINESS INTERRUPTION (BI) jako zabezpieczenie przyszłych dochodów przedsiębiorstwa 37
ANNA SZELĄGOWSKA - Zarządzanie płynnością systemu bankowego w Polsce w latach 2006-2007 49
MAREK TOMASZEWSKI - Czynniki wywołujące ryzyko przy wprowadzaniu innowacyjnych instrumentów zarządzania w sektorze publicznym 59
EDWARD URBAŃCZYK, MONIKA KLEMKE-PITEK - Kierunki zmian kryteriów oceny zdolności kredytowej w świetle rozwiązań normatywnych ze szczególnym uwzględnieniem nowej umowy kapitałowej 67
TOMASZ WIŚNIEWSKI - Ryzyko aktywne i pasywne w wycenie przedsiębiorstw 79
DARIUSZ ZARZECKI - Koszty awarii energetycznych 89
JACEK ŻBIKOWSKI- Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - wybrane problemy 105
WIESŁAW CAPUTA- Rachuek kosztów w ocenie wartości klienta 117
ZYGNUNT DRĄŻEK- Bank modeli jako narzędzie wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie 129
DANIEL GACH- Rola nowoczesnych instrumentów komunikowania się w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa 141
WŁADYSŁAW JANASZ- Informacja i wiedza w zarzadzaniu przedsiębiorstwem 153
JERZY KORCZAK, KINGA KIJEWSKA- Identyfikacja wymagań systemu informatycznego w wybranych przedsiębiorstwach handlowych 163
MARCIN MARCZUK- ICT czynnikiem maksymalizacji wartości przedsiębiorstw 175
ADAM MYTLEWSKI- Badanie uwarunkowań wprowadzenia monitoringu ekonomicznego działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego 187
REMIGIUSZ ORZECHOWSKI - Nadzór IT w Polsce i na świecie. Wpływ na efektywność wykorzystania technologii informacyjnych 197
MARIA BIAŁASIEWICZ, ANNA WIECZOREK- Kompetencje w podejściu projakościowym do zasobów ludzkich 213
MARIA BIAŁASIEWICZ, ANNA WIECZOREK- Podejście kompetencyjne w polityce rekrutacyjnej 227
JOANNA CZERNA-GRYGIEL- Kapitał ludzki a wartość przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej 239
BARBARA CZERNIACHOWICZ- Koncepcja organizacji uczącej się i inteligentnej a uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego 249
BARBARA DOBIEGAŁA-KORONA- Zarządzanie portfelem klientów 263
ZBIGNIEW DYLEWSKI- Powszechność występowania patologii w realizacji umów o dzieło przy świadczeniach usług transgranicznych na podstawie badań ankietowych 275
ZBIGNIEW DYLEWSKI- Analiza korelacji wybranych czynników patologicznych występujących przy świadczeniach usług transgranicznych w Belgii w oparciu o dane uzyskane w badaniach ankietowych 285
JóZEF FRĄŚ- Zasoby ludzkie i ich rozwój w systemach zapewnienia jakości 295
JOANNA FRYCA, BEATA MAJECKA- Wartość przedsiębiorstwa jako rezultat elastyczności behawioralnej pracowników 307
WIKTORIA KORZENIEWICZ- Zarzadzanie wiedzą w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa 317
MAREK MAKOWIEC- Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa - analiza przypadku 327
JAN NIKOłAJEW, GRAŻYNA LEŚNIEWSKA- Społeczny i ekonomiczny wymiar zagrożeń zawodowych w morskim środowisku pracy 339
ANNA POSMYK- Budowanie kultury organizacyjnej w organizacji wirtualnej 351
ANNA POSMYK- Zaufanie jako warunek funkcjonowania organizacji wirtualnej 363
JANINA POTIOPA- Edukacja ustawiczna podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 373
JOLANTA URBAŃSKA- System ocen pracowniczych jako środek ustalania potencjału zasobów ludzkich 385
MELANIA BĄK- Wartości niematerialne a strategia przedsiębiorstwa 397
ANNA BIELAWA- Wiedza jako czynnik kreujący elastyczność i kreatywność przedsiębiorstwa zarządzanego przez jakość 407
KATARZYNA BYRKA-KITA- Premia z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw 421
DOROTA CIESIELSKA- OFFSHORING procesów opartych na wiedzy jako źródło wartości przedsiębiorstwa 433
MIECZYSŁAW DUDEK, PIOTR MAZURKIEWICZ- Wpływ publicznie dostępnych informacji na cenę akcji na przykładzie spółki HAWE SA 443
TADEUSZ DUDYCZ- Wykorzystanie podejścia dynamicznego do pomiaru płynności finansowej 455
ALEKSANDRA GĄSIOR- Motywy i bariery procesów fuzji i przejęć w polskiej gospodarce rynkowej 461
BEATA GLINKOWSKA- Fuzje i przejęcia jako jeden ze sposobów tworzenia grup kapitałowych w Polsce 473
HONORATA HOWANIEC- Udział marki w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa 485
MAGDALENA MIKOŁAJEK-GOCEJNA- Współczynnik intelektualnej wartości dodanej (VAIC) jako miernik efektywności działania spółki 495
MIROSŁAW MOROZ- Źródła kreacji wartości przedsiębiorstwa - przykład firm internetowych 507
DARIUSZ NOWAK- Kryteria wyboru dostawców w kooperacji przemysłowej 519
PAWEŁ MIELCARZ, BŁAŻEJ PODGÓRSKI- Wpływ negatywnych i neutralnych na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu na GWP w latach 2005-2006 533
IWONA POSADZIŃSKA- Determinanty wzrostu pozycji marki 545
OLGA RYTEL- Silna marka - fundament wartości przedsiębiorstwa 557
PIOTR SIEMIĄTKOWSKI- Nowe kierunki ekspansji kapitału zagranicznego w Europie środkowo-wschodniej 567
HENRYK SOBOLEWSKI- Prywatny kapitał w rozwoju przedsiębiorstw 579
JANUSZ SOBOŃ, JOANNA ROGOZIŃSKA-MITRUT, ZDZISŁAW SIROJĆ- Problemy rozwoju wielkich miast Europy srodkowej i wschodniej w okresie transformacji systemowej 591
DANUTA SZWAJCA- Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania jego wartości 603
BEATA ŚLUSARCZYK- Prace badawczo-rozwojowe w kontekście pomocy publicznej 615
JOLANTA ŚWIDERSKA- NIematerialne czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa 625
ALFREDA ZACHOROWSKA, DARIUSZ WIELGÓRKA- Efektywność kosztowa konsolidacji polskiego sektora bankowego 633
WALDEMAR BOJAR, MAREK SIKORA- Strategia wzrostu MŚP w zarządzaniu usługami gastronomiczno-cateringowymi 645
ANDRZEJ CHAJĘCKI- Strategie polskich przedsiębiorstw w aspekcie integracji europejskiej 657
JAKUB JAWORSKI- Wspólpraca przedsiębiorstwa z funduszami PE/VC a zdolność do kreacji wartości dla właścicieli 665
ANNA PIETRUSZKA-ORTYL- Koopetycja w perspektywie wzrostu wartości przedsiębiorstw branży IT w Polsce 677
JAGIENKA RZEŚNY-CIEPLIŃSKA- Strategie innowacyjności w polityce Unii Europejskiej i ich wykorzystanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa 689
ANITA WOLAK-TUZIMEK- Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej 701