Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Kierunek: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Jednostka prowadząca: INSTYTUT  EKONOMETRII I STATYSTYKIStudia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym, a absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Gospodarka nieruchomościami jest kierunkiem nowym, tzn. dotychczas nie ma podobnego kierunku studiów na Pomorzu Zachodnim. Potrzeba jego uruchomienia wynikała z konieczności kształcenia absolwentów, którzy byliby przygotowani do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz uzyskaliby tytuł „Pośrednika w obrocie nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości” i/lub „Zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości”, a także do pracy w urzędach oraz innych instytucjach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych, których działalność jest związana z gospodarką nieruchomościami. Utworzenie kierunku Gospodarka Nieruchomościami ma zastąpić istniejącą specjalność Wycena Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Ogólne cele kształcenia
Zasadniczym celem kształcenia, jaki wzięli pod uwagę konstruujący program, była sytuacja absolwentów na rynku pracy i struktura dotychczas oferowanych kierunków i specjalności w ramach edukacji ekonomicznej. Absolwent kierunku Gospodarka Nieruchomościami posiada rozległą wiedzę na temat zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości i szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami i jest przygotowany do podjęcia praktyki zawodowej i w dalszej kolejności postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień zawodowych lub licencji zawodowych.

Dla przyszłych absolwentów ważna jest również znajomość języków obcych. Zgodnie z sugestiami studentów,  w ofercie przedstawionej w planie studiów poszerzono ich wybór nie ograniczając się wyłącznie do języka angielskiego.

Ważnym elementem realizacji programu studiów będzie współpraca z potencjalnymi pracodawcami.

Sylwetka absolwenta
W ramach kierunku Gospodarka Nieruchomościami zakłada się kształcenie specjalistów, których kompetencje będą obejmowały zarówno umiejętności wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także umiejętności z zakresu analityki rynku nieruchomości.

Absolwenci kierunku będą posiadać teoretyczne i praktyczne umiejętności posługiwania się odpowiednimi metodami i narzędziami wspomagającymi pracę w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Absolwent studiów I stopnia Gospodarka Nieruchomościami będzie przygotowany do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej, jak również do pracy w firmach i instytucjach, gdzie jest niezbędna wiedza z zakresu szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.

Możliwości zatrudnienia i kontynuacja kształcenia przez absolwentów studiów
Absolwenci kierunku Gospodarka Nieruchomościami są po studiach przygotowani do pracy:
  •  w urzędach państwowych i samorządowych w działach zajmujących się gospodarką nieruchomościami,

  • agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie zasobami nieruchomości,

  • a także firmach prywatnych zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, działalnością developerską, doradztwem na rynku nieruchomości, wyceną nieruchomości, czy inwestowaniem w nieruchomości.
Inną ścieżką kariery jest samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyceny, zarządzania lub/i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami po uzyskaniu uprawnień bądź licencji zawodowych.

Ponadto absolwenci kierunku mogą podejmować w przyszłości studia II stopnia, w tym m. in. na kierunku  Rynek Nieruchomości, umożliwiające pogłębienie wiedzy i specjalizację w celu uzyskania kompetencji do prowadzenia specjalistycznych analiz rynku nieruchomości lub kierowania zespołami analitycznymi.

Jak do nas trafić


mapa wneiz