Z dniem 1 października 2019 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania.
Aktualna strona Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania »
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. (+48) 91 444 1801

Kierunek: ANALITYKA GOSPODARCZA

Jednostka prowadząca: INSTYTUT  EKONOMETRII I STATYSTYKI oraz INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIUStudia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku ANALITYKA GOSPODARCZA
trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym, a absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Ogólne cele kształcenia
Zasadniczym celem kształcenia, jaki wzięli pod uwagę konstruujący program, była sytuacja absolwentów na rynku pracy i struktura dotychczas oferowanych kierunków oraz specjalności w ramach edukacji ekonomicznej. Pomimo stosunkowo licznych roczników absolwentów, jacy ukończyli studia w ostatnich latach na rynku regionu zachodniopomorskiego nie ma wielu osób przygotowanych do typowej pracy samodzielnego analityka.

Współcześnie przedsiębiorstwa i instytucje są zasypywane dużą ilością informacji, a czas wymagany na ich selekcję i opracowanie jest coraz krótszy. Stwarza to potrzebę korzystania z efektywnych metod i narzędzi ilościowych przy wsparciu nowoczesnych technologii komputerowych.

Opracowany program studiów uwzględnia życzenia i uwagi potencjalnych pracodawców – banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, instytucji samorządowych. Dlatego ważnym elementem realizacji programu studiów będzie współpraca z potencjalnymi pracodawcami.

Sylwetka absolwenta
W ramach kierunku Analityka gospodarcza zakłada się kształcenie specjalistów, których kompetencje będą obejmowały zarówno umiejętności monitorowania i optymalizacji procesów biznesowych na podstawie analizy danych wewnętrznych, jak i monitorowania oraz prognozowania zjawisk w otoczeniu przedsiębiorstwa lub instytucji.

Absolwenci kierunku będą posiadać teoretyczne i praktyczne umiejętności posługiwania się formalnymi metodami analiz ilościowych jak też użytecznymi technikami informatycznymi.

Absolwent studiów I stopnia Analityka gospodarcza będzie mógł pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub członka większego zespołu analitycznego w dużych firmach komercyjnych, urzędach publicznych lub instytucjach konsultingowych.

Możliwości zatrudnienia i kontynuacja kształcenia przez absolwentów studiów
Jak wspomniano wyżej, przewiduje się zatrudnianie absolwentów kierunku Analityka gospodarcza w mniejszych przedsiębiorstwach i instytucjach jako samodzielnych analityków, którzy powinni porządkować, opracowywać i analizować zbiory informacji tworzone w miejscu pracy i napływające z zewnątrz zarówno dla potrzeb bieżącego zarządzania jak i tworzenia prognoz.

W dużych jednostkach samorządowych (np. urzędy marszałkowskie), firmach komercyjnych i instytucjach konsultingowych absolwenci kierunku mogą być członkami większych zespołów analitycznych o szerokich kompetencjach. Będą przygotowani do gromadzenia i przetwarzania wszelkich danych dostępnych w systemie informatycznym firmy, w celu dokonywania analiz i tworzenia raportów.

Mogą kontynuować na kierunku Analityka gospodarcza studia II stopnia, umożliwiające pogłębienie wiedzy i specjalizację w celu uzyskania kompetencji do kierowania zespołami analitycznymi oraz samodzielnego generowania i rozwiązywania problemów badawczych.

Jak do nas trafić


mapa wneiz