Zeszyty naukowe
Autor: Maria Kola-Bezka 81
Strony: 81-91
pdf pełen tekst

Streszczenie
Opracowanie dotyczy regionalnego ujęcia potencjału ekonomiczno-finansowego przedsiębiorczości w Polsce, rozumianej jako synonim sektora przedsiębiorstw działających w regionach. Zasadnicza część opracowania jest poświęcona zagadnieniu pomiaru potencjału ekonomiczno-finansowego przedsiębiorczości oraz międzyregionalnemu porównaniu jego poziomu w latach 2005–2008. Pomiaru potencjału ekonomiczno-finansowego przedsiębiorczości dokonano za pomocą metod taksonomicznych. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że w Polsce istnieją duże międzyregionalne różnice w zakresie poziomu potencjału ekonomiczno-finansowego przedsiębiorczości. Może to utrudniać działania prowadzone na rzecz harmonijnego rozwoju regionalnego.

ECONOMIC AND FINANCIAL POTENTIAL OF ENTREPRENEURSHIP IN POLAND BY VOIVODSHIPS
Summary
The paper concerns regional aspects of economic and financial potential of entrepreneurship in Poland. The entrepreneurship means enterprises operating in voivodships. Principal part of the paper is devoted to measuring of economic and financial potential of entrepreneurship by means of taxonomic analysis and making comparisons among regions during the period of 2005–2008. The results of the analysis show that in Poland there are huge differentiations between voivodships in the case. It may hamper activities for harmonic regional development.