Zeszyty naukowe
Autor: Adam Kopiński, Marek Latus 93
Strony: 93-102
pdf pełen tekst

Streszczenie

Artykuł przedstawia wybrane problemy optymalizacji wykorzystania surowca, które decydują o efektach ekonomicznych osiąganych w branży młynarskiej. Problem badawczy obejmuje przede wszystkim ocenę efektu ekonomicznego przyrostu wyciągu mąki. Optymalna wartość technologiczna surowca przekłada się bezpośrednio na wzrost przepływów gotówkowych generowanych przez producenta.

SELECTED ASPECTS OF FINANCIAL OPTIMIZATION IN THE MILLING INDUSTRY
Summary
The paper presents selected problems of optimizing the use of raw materials, which determine the effects of economic performance in the milling industry. The research problem is mainly an assessment of the effect of economic growth in the extract of flour. Optimal technological value of raw material directly translates into increased cash flows generated by the manufacturer.