Zeszyty naukowe
Autor: Elżbieta Mączyńska 103
Strony: 103-120
pdf pełen tekst

Streszczenie

W zglobalizowanej gospodarce narastają dysfunkcje wyceny wartości przedsiębiorstw i wyników działalności gospodarczej. Kryzys globalny spektakularnie wyeksponował nieprawidłowości pomiaru wartości. Wycena obarczona jest coraz większym stopniem subiektywizmu i shortermizmu. Ma to nierzadko destrukcyjny wpływ na rozwój gospodarczy, w skrajnych przypadkach prowadząc do bankructw przedsiębiorstw. Stąd waga poszukiwań badawczych ukierunkowanych na zobiektywizowane kryteria pomiaru wartości w gospodarce. Choć pozostaje otwartą kwestią, czy i w jakim stopniu nowe nurty i kierunki badań przyniosą satysfakcjonujące efekty, to jednak ten kierunek poszukiwań staje się obecnie, w sytuacji silnych dysfunkcji życia gospodarczego, absolutną koniecznością.

WHEN THE SERVANT BECOMES THE LORD THAT IS MALFUNCTIONING OF THE MEASUREMENT OF THE VALUE OF BUSINESS AND RESULTS OF THE BUSINESS ACTIVITY
Summary
In globalized economy malfunctioning in valuations of enterprises’ value and results of the business activity have been growing. The global crisis spectacularly emphasized irregularities in the measurement of values. Valuation is subject to subjectivity and shorterm policy in an ever increasing degree. This has often a devastating impact on economic development, in extreme cases leading to business bankruptcies. Hence the importance of research oriented at the exploration of objective criteria for measuring the value in the economy. Although it remains an open question whether and to what extent new trends and research directions will bring satisfactory results, however, this direction of research is becoming currently, in a situation of severe malfunctioning of economic life, an absolute necessity.