Zeszyty naukowe
Autor: Sebastian Dudziak 23
Strony: 23-36
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł przedstawia podstawowe założenia ekonomii behawioralnej, która zestawiając dotychczasowe odkrycia ekonomii z osiągnięciami psychologii oraz socjologii, daje szersze spojrzenie na zagadnienia oraz problemy ekonomiczne. Przedstawione zostały różne ujęcia oraz dotychczasowe osiągnięcia nowego podejścia, rozważania na temat racjonalności zachowań ludzkich, a także różnice pomiędzy ekonomią behawioralną a ekonomią głównego nurtu.
Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, decyzje indywidualne

BEHAVIOURAL ECONOMICS

Summary
In the article the author presents the basic assumptions of behavioral economics, which compares of current discovery in economics with the achievements in disciplines such as psychology and sociology and gives a broader view of the issues and economic problems. Different observations and the achievements of the new approach, reflections on the rationality of human behavior and the differences between behavioral economics and mainstream economics were presenter.
Keywords: behavioural economics, individual decisions