Zeszyty naukowe
Autor: Marek Zygan 9
Strony: 9-22
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono cieszącą się coraz większym zainteresowaniem badaczy dziedzinę nauki, jaką jest ekonomia behawioralna, oraz podjęto próbę przybliżenia jej dokonań. W pierwszej części artykułu skupiono się na genezie ekonomii behawioralnej. W części drugiej omówiono wybraną terminologię i metodologię badawczą stosowaną w tej nauce. Część trzecia opisuje najważniejsze zarzuty wobec podejścia behawioralnego. W części czwartej przedstawiono behawioryzm w innych nurtach ekonomii.
Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, psychologia decyzji, determinanty zachowań, motywy wyborów

BEHAVIORAL ECONOMICS – INTRODUCTION TO THE ASPECTS

Summary
The paper presents a field of science which enjoys growing interest from researchers that is behavioral economics and attempts to present closer its achievements. First part of the article focuses on the genesis of behavioral economics. The second part discusses selected terminology and research methodology used in this science. The third part describes main charges against the behavioral approach. The fourth part presents behaviorism in other trends in the economy.
Keywords: behavioral economics, psychology of decision, determinants of behavior, motives of choice